Servis

Při instalaci systémů klimatizace, vzduchotechniky a tepelných čerpadel je nutné pamatovat i na jejich životnost. Kvalita provozu do značné míry závisí na provádění pravidelného servisu. Je pak zajištěn bezproblémový chod zařízení, hygienický standard a současně prodloužíme životnost technologie.

Naše společnost poskytuje služby v oblasti standardních pravidelných kontrol až po komplexní opravy poruch zařízení klimatizace, vzduchotechniky a tepelných čerpadel. Poskytujeme služby pro všechny nejoblíbenější značky dostupné na našem trhu, tj. Mitsubishi Electric, Toshiba, Daikin, LG. Každá naše služba je prováděna s náležitou péčí a udržováním čistého pracoviště po celou dobu. Servis klimatizace nespočívá pouze v obecném čištění zařízení zvenčí, ale také především v jeho komplexní kontrole.

Klimatizační a vzduchotechnické zařízení, které upravuje vaše prostředí pracuje s poměrně velkým množstvím vzduchu. Mikročástice prachu ulpí nejen na filtrech zařízení, ale též na teplosměnných plochách výměníků, lopatkách ventilátorů a vnitřních částech zařízení. Aby nedošlo k množení bakterií a následnému škodlivému vlivu na organismus používáním klimatizačního zařízení, provádíme také dezinfekci výměníků a kompletní čištění klimatizace a vzduchotechnického zařízení. Naše společnost používá k dezinfekci a čištění klimatizací pouze osvědčené a originální prostředky.
 
Důležitá je také povinnost provádění pravidelné a legislativou nařízené kontroly těsnosti chladících okruhů s ohledem na Nařízení Evropského Parlamentu č. 517/2014 Sb. o fluorovaných skleníkových plynech:
  • Provozovatelé zařízení, která obsahují fluorované skleníkové plyny, přijmou preventivní opatření, aby zabránili jejich neúmyslnému vypouštění (dále jen „únik“). Přijmou veškerá technicky a ekonomicky proveditelná opatření za účelem minimalizace úniků fluorovaných skleníkových plynů. Mnohé technické detaily a povinnosti nejsou provozovatelům známé. Vzhledem k možným sankcím za neplnění povinností poskytujeme poradenství k problematice vedení záznamů, jejichž podobu upravuje zákon č. 89/2017 Sb. a vyhláška 257/2012 Sb.
Naše společnost samozřejmě zajišťuje řádnou a ekologickou likvidaci použité technologie, včetně chladícího média a olejové náplně. Veškerá výše uvedená činnost je zajištěna certifikovanými pracovníky.